گنجینه سبز هندوستان

داستان مجموعه
زبان هر کشور يکي از بنيانها و ريشه هاي فرهنگي هرکشور محسوب مي شود . زبان فارسي هم از اين قاعده مثتثني نيست . زبان فارسي با قدمت و زيبايي هاي خاص خود مي تواند باعث اشتراکات بين ملل فارسي زبان شود . گنجينه سبز هندوستان به بررسي نقش زبان و ادبيات فارسي در فرهنگ شبه قاره و اشتراکات فرهنگي ايران و هند مي پردازد . که به سفارش شبکه پرس تي وي تهيه شده است
------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : احمد قرباني
مدير توليد : علي فرج اللهي
سال توليد : 1391
// تماشای مستند گنجینه سبز هندوستان//