زنگها

داستان مجموعه
اين يک برنامه آموزشي به سفارش اداره کل حراست بوده است . در اين فيلم آموزشي نحوه تخليه تلفني توسط دشمن و راههاي جلوگيري از آن به تصوير کشيده شده است
---------------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : بيژن همدرسي
مدير توليد : علي کوت زري
سال توليد : 1390
// تماشای مستند زنگها //