جمهور

داستان مجموعه
گفتگو با صاحبان اصلي انقلاب ، مردمي که در دور و برمان زندگي مي کنند . آنهايي انقلاب را بوجود آوردند ، زندان رفتند و شکنجه ديدند و هنوز پاي انقلاب ايستاده اند و همين مردم پشتوانه هاي انقلابند
-------------------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : ناصر مطهر نيا
مدير توليد : سيد حامد متبحري
سال توليد : 1391
// قسمت اول // // قسمت دوم // // قسمت سوم // // قسمت چهارم // // قسمت پنجم// // قسمت ششم //