آقا مدیر

تله فیلم آقامدیر به سفارش گروه فیلم شبکه یک سیما ساخته و در روز عید سعید فطر به نمایش گذاشته شد.
آقا مدیر